Dòng Nội dung
1
Các văn bản hướng dẫn thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn

Hà Nội : Nxb. Xây dựng, 2001
372 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
3
4
Giám sát thi công, vận hành duy tu, bảo dưỡng công trình thuộc chương trình nông thôn mới / TS. Tạ Văn Phấn (chủ biên)

Hà Nội : Xây dựng, 2022
400 tr. : minh họa ; 21 cm.

Giới thiệu phương pháp giám sát chất lượng thi công và nghiệm thu công tác đào, đắp đất, bê tông, bê tông cốt thép, xây gạch đá, hoàn thiện công trình cơ sở hạ tầng thuộc chương trình nông thôn mới; tổ chức thực hiện, xây dựng quy chế và hướng dẫn thực hiện công tác vận hành, duy tu, bảo dưỡng, công trình cơ sở hạ tầng thuộc chương trình nông thôn mới
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

5
Hướng dẫn quy hoạch đô thị điểm dân cư nông thôn trong khu vực chịu ảnh hưởng của lũ ống, lũ quét và sạt lở đất / PGS.TS. KTS. Lưu Đức Cường (chủ biên) ... [et al.]

Hà Nội : Xây dựng, 2021
136 tr. : minh họa ; 24 cm.

Hỗ trợ các địa phương thực hiện rà soát, lập quy hoạch xây dựng các đô thị, điểm dân cư nông thôn trong vùng chịu ảnh hưởng của lũ ống, lũ quét và sạt lở đất
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:17)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI