Dòng Nội dung
1
2
Vượt ra ngoài các thành phố thông minh: Cách thức mà các thành phố kết nối, học tập và đổi mới : Cách thức mà các thành phố kết nối, học tập và đổi mới / Tim Campbell ; Nguyễn Cường dịch ; Phạm Khánh Toàn hiệu đính

Hà Nội : Xây dựng, 2022
257 tr. : minh họa ; 24 cm.

Trình bày một số nguyên tắc quan trọng để làm cho các thành phố đáng sống hơn, kinh tế, xã hội phát triển đồng nhất và bền vững về môi trường. Nêu ý nghĩa của việc chia sẻ những kiến thức học được từ nơi này sang nơi khác về cách làm cho mọi thứ hoạt động được, chỉ ra ý nghĩa của việc chia sẻ là một phần của tính liên kết của thời đại đô thị mới là do hàng nghìn thành phố trên khắp thế giới đang tăng cường trao đổi ý kiến với nhau. Một số sáng kiến cộng đồng thông minh cộng với kết nối của Cisco tập hợp một danh mục lớn các quan hệ đối tác, sản phẩm, dịch vụ và giải pháp nhằm đến cơ hội mới,đổi mới để đạt được sự bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Xây dựng và quản trị thành phố thông minh : Bảo đảm các chỉ số an ninh, an sinh, an toàn trong cách mạng công nghiệp 4.0 / Nguyễn Văn Thành, Fredmund Malik, Đỗ Quang Hưng

Hà Nội. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020
291 tr. : minh họa ; 24 cm.

Đề cập sâu vấn đề xây dựng và quản trị thành phố thông minh không chỉ dựa vào công nghệ kết nối và tính toán hay kiểm soát, mà còn cần hệ thống quản trị với sự tương tác của các bên tham gia, tạo dụng nền tảng cho sự sáng tạo, đổi mới, thích ứng, thông minh hơn
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:6)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI