Dòng Nội dung
1
Bất động sản trong nền kinh tế Việt Nam: vai trò và khuyến nghị chính sách : sách chuyên khảo / TS. Đoàn Văn Bình (chủ biên) .... [et al.]

Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2022
599 tr. : minh họa ; 24 cm.

Trình bày lý luận chung về vai trò của bất động sản và thị trường bất động sản trong nền kinh tế. Thực trạng, một số khuyến nghị chính sách nhằm phát huy vai trò thị trường bất động sản trong nền kinh tế Việt Nam
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Chính sách thu hút đầu tư vào thị trường bất động sản Việt Nam / Lê Xuân Bá (chủ biên) ... [et al.]

Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2006
439 tr. : minh họa ; 21 cm.

Trình bày một số vấn đề lý luận về thu hút đầu tư vào thị trường bất động sản, kinh nghiệm của Australia và New Zealand về chính sách đầu tư vào thị trường bất động sản; hoạt động đầu tư vào thị trường bất động sản tại một số tỉnh, thành phố Việt Nam. Đồng thời nêu lên thực trạng chính sách đất đai, xây dựng, ngân hàng, tài chính nhằm tạo thu hút đầu tư vào thị trường bất động sản; đề xuất một số giải pháp hoàn thiện chính sách thu hút đầu tư vào thị trường bất động sản ở Việt Nam
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Đầu tư phát triển bất động sản và quản lý dự án đầu tư xây dựng / PGS.TS. Đoàn Dương Hải (chủ biên), PGS.TS. Phạm Xuân Anh, PGS.TS. Nguyễn Thế Quân

Hà Nội : Tài chính, 2022
336 tr. : minh họa ; 24 cm.

Trình bày cơ sở lý luận quản lý nhà nước về bất động sản. Những kiến thức về quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý dự án đầu tư phát triển bất động sản
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
5
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI