Dòng Nội dung
1
100 ý tưởng kinh doanh tuyệt hay : Từ những công ty hàng đầu khắp thế giới / Jeremy Kourdi; Người dịch: Mai Mai Hương

TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2011
340tr. ; 21cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Các phương pháp tiên tiến trong đánh giá tác động môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động tích hợp và đánh giá sự cố môi trường / PGS.TS. Lê Trình

Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2022
395 tr. : minh họa ; 24 cm.

Trình bày các vấn đề chung về đánh giá tác động môi trường; quy trình chung về đánh giá tác động môi trường và phương pháp thực hiện; các phương pháp tiên tiến nhận dạng, dự báo, đánh giá tác động môi trường; nội dung và quy trình chung đánh giá môi trường chiến lược; các phương pháp tiên tiến nhận dạng, dự báo trong đánh giá môi trường chiến lược; nội dung và phương pháp đánh giá tác động tích hợp, nội dung và phương pháp đánh giá rủi ro và sự cố môi trường
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Chiến lược kinh doanh và kế hoạch hóa nội bộ doanh nghiệp / PGS.TS. Phan Thị Ngọc Thuận

Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2004
121 tr. : minh họa ; 24 cm.

Giới thiệu tư duy về chiến lược kinh doanh được đúc kết từ chiến lược thực thi của các doanh nghiệp nước ngoài
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
5
Hoạch định chiến lược theo quá trình / GS.TS. Rudolf Grunig, GS.TS. Richard Kuhm ; Dịch giả: Phạm Ngọc Thuý, TS. Lê Thành Long, TS. Võ Văn Huy

Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2003
289 tr. : minh họa ; 24 cm.

Giới thiệu tóm tắt công tác hoạch định chiến lược, trình bày phương pháp xác định các chiến lược trong tương lai. Mô tả chi tiết bảy giai đoạn trong quá trình hoạch định và đưa ra các qui trình giải quyết cho từng giai đoạn
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI