Dòng Nội dung
1
Bàn về vấn đề dân tộc và hiện đại trong kiến trúc Việt Nam / Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội - Trung tâm nghiên cứu Kiến trúc

H. : Xây dựng, 1999
102 tr. : ảnh ; 27 cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:2 (Lượt truy cập:16)

2
Giáo trình lịch sử kiến trúc / PGS.TS Nguyễn Đình Thi... [et al.]

H. : Xây dựng, 2020
448tr. : ảnh ; 27cm.

Cuốn sách giới thiệu các trường phái, phong cách kiến trúc và các kiến thức văn hóa, xã hội, lịch sử kiến trúc thế giới và Việt Nam
Đầu mục:200 (Lượt lưu thông:281) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:245)

3
Kiến trúc hiện đại / PGS. KTS. Đặng Thái Hoàng, TSKH. KTS. Nguyễn Văn Đỉnh, ThS. KTS. Đặng Liên Phương

H. : Xây dựng, 2006
204 tr. ; ảnh 27 cm.


Đầu mục:123 (Lượt lưu thông:62) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Kiến trúc nhỏ, tiểu phẩm, tiểu cảnh kiến trúc quảng trường thành phố / Võ Đình Diệp... [et al.]

H. : Xây dựng, 2003
175tr. ; 27cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Một số xu hướng kiến trúc đương đại nước ngoài / Lê Thanh Sơn

H. : Xây dựng, 2001
133 tr. : ảnh ; 27 cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI