Dòng Nội dung
1
Giáo trình kinh tế thương mại - dịch vụ : dành cho ngành Kinh tế, Logistics và Quản trị Kinh doanh / GS.TS. Đặng Đình Đào ... [et al.]

Hà Nội : Tài chính, 2023
503 tr. : minh họa ; 21 cm.

Trình bày bản chất kinh tế của thương mại - dịch vụ trong nền kinh tế thị trường; khái quát về thị trường và thương mại - dịch vụ Việt Nam qua các thời kỳ phát triển; quản lý nhà nước về thương mại - dịch vụ; tổ chức và quản lý hoạt động thương mại của doanh nghiệp sản xuất; quản lý dự trữ sản xuất ở doanh nghiệp...
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

2
Giáo trình quản trị hoạt động logistics và thương mại doanh nghiệp / GS.TS. Đặng Đình Đào ... [et al.]

Hà Nội : Tài chính, 2023
383 tr. ; 21 cm.

Trình bày những vấn đề chung về logistics; quản trị hoạt động logistics doanh nghiệp; hoạt động giao nhận hàng hoá; quản trị hoạt động kho hàng; logistics ngược trong doanh nghiệp; hoạt động cung ứng và quản lý ở doanh nghiệp; nhu cầu và các phương pháp xác định; dự trữ sản xuất ở doanh nghiệp; phân tích hoạt động cung ứng cho sản xuất ở doanh nghiệp; hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp...
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:6) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
Giáo trình quản trị logistics : dùng cho ngành Kinh tế, Logistics và Quản trị Kinh doanh / GS.TS. Đặng Đình Đào ... [et al.]

Hà Nội : Tài chính, 2023
398 tr. : minh họa ; 21 cm.

Trình bày những vấn đề chung về logistics; quản trị logistics doanh nghiệp; cơ sở của quản trị logistics; quản trị nhu cầu, dự trữ, kho hàng hoá và dịch vụ giao nhận hàng hoá; quản trị logistics ngược; thiết lập các mối quan hệ kinh tế trong hoạt động logistics; hệ thống thông tin, quản trị dịch vụ khách hàng và những điều cần biết trong quản trị logistics
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4
Quản trị nguồn nhân lực logistics ở Việt Nam : sách chuyên khảo / GS.TS. Đặng Đình Đào ... [et al.]

Hà Nội : Dân trí, 2020
503 tr. : minh họa ; 24 cm.

Giới thiệu những vấn đề cơ bản về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực logistics ở Việt Nam và các kinh nghiệm quốc tế
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI