Dòng Nội dung
1
Quân đội đẩy mạnh tham gia thực hiện công tác dân tộc trong giai đoạn hiện nay : Sách chuyên khảo / PGS.TS Nguyễn Hùng Oanh, PGS.TS Lê Trọng Tuyến

Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2021
252 tr. ; 21 cm.

Làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn và giải pháp Quân đội Nhân dân Việt Nam đẩy mạnh tham gia công tác dân tộc trong tình hình mới
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI