Dòng Nội dung
1
Máy xây dựng / Nguyễn Văn Hùng ( chủ biên ); Phạm Quang Dũng, Nguyễn Thị Mai

H. : Khoa học Kỹ thuật, 2003
271 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:65 (Lượt lưu thông:386) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:109)

2
Máy xây dựng / Nguyễn Văn Hùng ( chủ biên ); Phạm Quang Dũng, Nguyễn Thị Mai

H. : Khoa học Kỹ thuật, 1998
271 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:290 (Lượt lưu thông:1005) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:109)

3
Máy xây dựng / Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên); Phạm Quang Dũng, Nguyễn Thị Mai

H. : Khoa học kỹ thuật, 1998
271tr. ; 27cm.


Đầu mục:125 (Lượt lưu thông:411) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:109)
4
5
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI